Description

Tính năng:

  • 3 bộ thiết bị kiểm tra thiết kế trong chuỗi
  • 1 bộ kiểm tra trở kháng
  • 1 bộ kierm tra trở kháng 2
  • 1 bộ kiểm tra sản phẩm hết hạn sử dụng
  • Máy ảnh thông minh Omron CCD
  • Phân tích hình ảnh thời gian thực và Báo cáo vị trí lỗi
  • Chuyển đổi dữ liệu tốc độ cao qua Ethernet.
  • ROBOT SCARA EPSON T3
  • Tự phát triển thuật toán phân tích tầm nhìn dựa vào OpenCV

Features:

• 3 set test equipment design in serial.
• 1 set Impedance test
• 1 set Impedance test2
• 1 set EOL test (End-of-line-product)
• Omron Smart camera CCD
• Real-time image analysis and Report defect location.
• High-speed data transition via Ethernet.
• EPSON T3 SCARARobot
• Self Developed VisionAnalysis algorithm base on OpenCV