Description

Vùng kiểm tra

 • Kiểm tra điện trở
 • Kiểm tra độ tự cảm
 • Kiểm tra điện dung
 • Kiểm tra tỷ lệ đường tròn
 • Kiểm tra phân cực

Thiết bị chính được sử dụng

 • Chroma 19053
 • Keysight E4980AL
 • Robot 4 trục Epson RS4-551
 • Hệ thống thị giác Omron

Cải tiến kĩ thuật 

 • Hỗ trợ đầy đủ cho việc kiểm tra trực tuyến và ngoại tuyến
 • Treo robot khi cài đặt để tối đa hóa việc sử dụng không gian
 • Dễ dàng thay đổi, linh hoạt
 • Đầu ra: 4.2S / PCS

Test Coverage
• Resistance test
• Inductance test
• Capacitance test
• Circle ratio test
• Polarity test
Key Equipment Used
• Chroma 19053
• Keysight E4980AL
• 4 Axis robot Epson RS4-551
• Omron vision system
Technical Innovation
• Full support for online and offline testing
• Suspend the installation robot to maximize the use of space
• Easy to change over, flexibility
• Output: 4.2S / PCS