Description

Vùng kiểm tra:

 • Mức công suất phát tối đa
 • Truyền mặt nạ quang phổ
 • Kiểm tra độ chính xác điều chếtín hiệu
 • Truyền tín hiệu rò rỉ tần số trung tâm
 • Truyền dung sai tần số trung tâm
 • Kích thước của vecto lỗi
 • Kiểm tra độ nhạy của máy thu

Bộ thiết bị kiểm tra:

 •  NI PXI5644R
 • Keithly 2303
 • NI DAQ

Phần mềm kiểm tra: 

 • Test Stand + LabVIEW or C#

Test Coverage:

 • Maximum transmit power level
 • Transmit spectrum mask
 • Transmit modulation accuracy test
 • Transmit center frequency leakage
 • Transmit center frequency tolerance
 • Error vector magnitude
 • Receiver Sensitivity Test

Test Equipment Set:

 •  NI PXI5644R
 • Keithly 2303
 • NI DAQ

Test Platform:

 • Test Stand + LabVIEW or C#