Description

Kiểm tra những bộ phận:

 • Đo công suất động cơ
 • Đo biên độ và tần số giao động
 • Kiểm tra điện trở mô phỏng

Thiết bị kiểm tra:

 • NI PXI – 1078/6220/8432/4
 • Keyence LK-G82
 • Keysight E3644A
 • Robot 4 trục EPSON
 • Tằng cường hệ thống thị giác

Vật kiểm tra:

 • T1x2
 • T2x1
 • 1 robot có thể xử lý được 3 vật

Test Items
• Motor power measurement
• Vibration amplitude and frequency measurement
• Simulated resistance test

Test Equipment:
• NI PXI – 1078/6220/8432/4
• Keyence LK-G82
• Keysight E3644A
•EPSON 4-axis robot
• Booster Vision System

Test Fixtures:
• T1 x 2
• T2 x1
• 1 robot to handle 3 fixtures