Description

Vùng kiểm tra:

 • Đo điện thế
 • Đo lường thực tại
 • Kiểm tra điện áp chuyển tiếp LED
 • Đo cường độ LED
 • Đo giới hạn màu của đèn LED
 • Đo thứ tự màu đèn LED
 • Kiểm tra bước sóng LED
 • Kiểm tra nhiều đơn vị song song

Nền tảng thử nghiệm:

 • Nền tảng kiểm tra PCBA nội tuyến
 • Thiết kế cố định kiểm tra nội tuyến
 • Tăng cường phân tích LED
 • Tăng cường mô đun giao diện cốđịnh
 • Keysight 34970A
 • Keysight 34901A
 • Keysight 3648A
 • NI DAQ6221
 • LabVIEW

Test Coverage:
• Voltage measurement
• Current measurement
• LED forward voltage test
• LED intensity measurement
• LED color limit measurement
• LED color ranks measurement
• LED wavelength test
• Multiple unit tests in parallel

Test Platform:
• Inline PCBA Test Platform
• Inline Test fixture Design
• Booster LED analyzer
• Booster fixture interface module
• Keysight 34970A
• Keysight 34901A
• Keysight 3648A
• NI DAQ6221
• LabView