Phát Triển Phần Mềm

Phần mềm thị giác máy cho phép các kĩ sư và các nhà phát triển thiết kế, khai thác và quản lý các ứng dụng thị giác. Các ứng dụng thị giác được máy móc sử dụng để trích xuất và nhập dữ liệu từ hình ảnh trực quan. Các loại dữ liệu có sẵn là các mẫu hình học (hoặc các loại nhận dạng mẫu khác), vị trí đối tượng, phát hiện và lập bản đồ nhiệt, các phép đo căn chỉnh, hoặc phân tích đốm màu.

“Chúng tôi phát triển phần mềm với độ chính xác cao nhất, tốc độ trong việc kiểm tra và khả năng thích ứng linh họat”

Công ty chúng tôi chuyên vềviệc tư vấn kĩ thuật cho sự kiểm nghiệm, sản xuất tự động hóa và các môi trường phòng thí nhiệm. Một trong những chuyên môn riêng biệt của chúng tôi đó là thị giác máy. Thị giác máy sẽ sử dụng máy ảnh, đèn, và xử lý hình ảnh để cung cấp thông tin về một quá trình, cho dù nó được dùng để kiểm tra, phân loại, hay một vài loại hướng dẫn cho hệ thống khác. Phát triển thị giác máy là sự hòa quyện của khoa học và nghệ thuật, vì vậy ở đó thực sự cần phải “thử và nhìn xem kết quả của nó là gì”, để từ đấy sự phát triển sẽ được kết hợp với những kinh nghiệm. Quá trình này luôn lặp đi lặp lại và đó là cách phần mềm thị giác ST4I thực sự tỏa sáng. Đây là một chương trình độc lập mà nó có thể chạy trên PC, và nó giúp cho việc phát triển và triển khai cực kì nhanh chóng. Yêu cầu của khách hàng sẽ luôn được chúng tôi sẵn sàng đáp ứng nhanh chóng  theo đúng mong muốn cụ thể vì công nghệ luôn nằm trong tay chúng tôi.

Machine vision software allows engineers and developers to design, deploy and manage vision applications. Vision applications are used by machines to extract and ingest data from visual imagery. Kinds of data available are geometric patterns (or other kinds of pattern recognition), object location, heat detection and mapping, measurements and alignments, or blob analysis.

“We develop software with the highest accuracy, fastest inspection and flexible ability”

My company does engineering consulting for testing and automation of production and lab environments. One of our specialties is machine vision, which is the use of cameras, lighting, and image processing to provide information about a process, whether that be inspection, sorting, or some type of guidance to another system. Machine vision development is a mixture of science and art so there is a lot of “try it and see what the result is” to the development combined with experience. The process is very iterative, which is where ST4I Vision Software really shines. It’s a standalone program that can run on PCs makes development and deployment extremely fast and because we have technology in our hand therefor so easy for us to change or adapt software to customer requirement.