Automatic Pick-up Robot

Hệ thống của chúng tôi sử dụng camera trực [...]