Smart Monitor Status System – SMT (Hệ thống giám sát trạng thái máy trên chuyền SMT)

The device can measure the temperature/humidity of any position on the factory site. The device can connect to the server by ethernet of wifi connection, all data will automatically push & save in server’s database.

 

Thiết bị có thể đo nhiệt độ/độ ẩm của bất kỳ vị trí nào trong khuôn viên nhà máy. Thiết bị có thể kết nối với máy chủ bằng ethernet hoặc kết nối wifi, tất cả dữ liệu sẽ tự động đẩy & lưu vào cơ sở dữ liệu của máy chủ.

 

Categories: , Tags: , ,

Description

Specification of device

Thông số kĩ thuật

-Monitoring temperature & humidity

-Accuracy of temperature ±0.1 °C

-Accuracy of humidity ±0.5%

-Support Ethernet/Wifi network

-Alarm buzzer when abnormally event

– Giám sát nhiệt độ và độ ẩm

– Độ chính xác của thông số nhiệt độ là ±0.1 °C

– Độ chính xác của thông số độ ẩm là ±0.5%

– Hỗ trợ mạng Ethernet / Wifi

– Còi báo động khi phát hiện bất thường

Web View features

Tính năng của chế độ xem web

-Show temperature chart for each device

-Show humidity chart for each device

-Update data in real-time.

-User can choose to show view info by daily, weekly, or monthly

– Hiển thị biểu đồ nhiệt độ cho mỗi thiết bị

– Hiển thị độ ẩm cho mỗi thiết bị

– Cập nhật dữ liệu tại thời gian thực.

– Người dùng có thể chọn để hiện thị chế độ xem thông tin hàng ngày, hàng tuần, hoặc hàng tháng.

Application Of Monitoring Production Line 

Ứng dụng của dây chuyền giám sát sản xuất 

-Monitoring status of machines

-Throughput of the production line

-Efficiency by machine or production line

-Loss time in the production line

-Estimate LOB (Line Of Balance) (*)

-All information is updated in real-time

– Giám sát tình trạng của máy

– Tốc độ của dây chuyền sản xuất

– Hiệu quả theo máy hoặc dây chuyền sản xuất

– Thời gian tổn hao trong dây chuyền sản xuất

– Ưóc tính LOB (Cân Bằng Chuyền )  (*)

– Tất cả thông tin được cập nhật theo thời gian thực .

Production Line Information 

Thông tin về dây chuyền sản xuất 

-Show status of all machines inline

-Show Efficiency of line

-Show the quantity of product from beginning of shift time

-Show model name which is running inline

-Show loss time, status, and LOB

– Hiển thị thời gian của tất cả các máy trong dây chuyền

– Hiển thị hiệu suất của của dây chuyền

– Hiển thị sốlượng sản phẩm từ đầu ca làm việc

– Hiển thị model máy đang chạy trong dây chuyền

– Hiển thị thời gian tổn hao, trạng thái và LOB

Machine Detail Information 

Thông tin chi tiết máy 

-Show detailed information of machine

-Show the status of the machine by the pie chart

-Show PCB IN, PCB OUT of machine

-Show Defect summary by total & chart

-Show status history of machine

-Show temperature or humidity of machine

-Support query data by DateTime

-Show temperature chart when connect with temperature module

-Show humidity chart when connect with humidity module

-Integrating with data from another system such as from factory database

– Hiển thị thông tin chi tiết của máy

– Hiển thị trình trạng của máy qua biểu đồ tròn

– Hiển thị PCB IN, PCB OUT của máy

– Hiển thị tóm tắt sai sót theo tổng số & biểu đồ

– Hiển thị lịch sử tình trạng máy

– Hiển thị nhiệt độ hoặc độ ẩm của máy

– Hỗ trợ dữ liệu truy vấn theo ngày giờ

– Hiển thị biểu đồ nhiệt độ khi kết nối với mô đun nhiệt độ

– Hiển thị biểu đồ độ ẩm khi kết nối với mô đun độ ẩm

– Tích hợp với dữ liệu từ hệ thống khác như từ cơ sở dữ liệu nhà máy

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Smart Monitor Status System – SMT (Hệ thống giám sát trạng thái máy trên chuyền SMT)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Go to Top