Description

Thiết bị kiểm tra:

 • Kiểm tra PC kết hợp giám sát
 • NI PCI 6229
 • Cảm biến laze * 4 – SC122C • Đồng hồ đo công suất laser * 2 – SM320E 2 kênh
 • Chuyển đổi nguồn laze*4
 • Keysight 34970A(với 34901) * 1
 • Kiểm tra vật cố định
 • Bảng giao diện
 • Nguồn cấp (GW PSW 30-36) * 1
 • Nguồn cấp (GW PSB2400L2) * 2
 • Kiểm tra 4 đơn vị song song
 • Gỉa sử thời gian kiểm tra là 60s và thời gian tải/không tải là 10s, UPH sẽ là khoảng 17 đơn vị

Test Equipment:
• Test PC with monitor
• NI PCI 6229
• Laser sensor * 4 – SC122C • Laser power meter * 2 — SM320E 2 channels
• Laser Adaptor * 4
• Keysight 34970A(With 34901) * 1
• Test fixture
• Interface board
• Power supply (GW PSW 30-36) * 1
• Power supply(GW PSB2400L2) * 2
• 4 units test in parallel
• Assuming 60 seconds test time and 10 seconds load/unload time, the UPH will be about 17 units