Description

Vùng kiểm tra

 • Công suất động cơ
 • Biến độ và tần số giao động
 • Kiểm tra điện trở mô phỏng
 • Hàn bị nhảy

Thiết bị chính được sử dụng

 • Máy đo khoảng cách laser Keyence
 • Keysight E3644A
 • Hệ thống hàn UNIX USP5
 • Hệ thống RFID Omron
 • Siemens PLC S7-1200
 • Hệ thống NI PXI bao gồm NI 6220

Cải tiến kĩ thuật

 • Kiểm tra tất cả chức năng của động cơ
 • Hàn bên trong
 • Kết quả kiểm tra gắn với hện thống RFID
 • Đầu ra: 4.3S / PCS

Test Coverage
• Motor power
• Vibration amplitude and frequency
• Simulated resistance test
• Jumper soldering
Key Equipment Used
• Keyence laser rangefinder
• Keysight E3644A
• UNIX solder system USP5
• Omron RFID system
• Siemens PLC S7-1200
• NI PXI system include the NI 6220
Technical Innovation
• Full function test of the motor
• In-line solder
• RFID system binding test results
• Output: 4.3S/PCS