Description

Vùng kiểm tra:

 • Cài đặt máy chụp đầu cuối
 • Kiểm tra rò rỉ
 • Kiểm tra Bluetooth năng lượng thấp
 • Kiểm tra cảm biến tiệm cận
 • Kiểm tra trường gần
 • Kiểm tra sạc

Thiết bị chính được sử dụng:

 • ATEQ F620
 • Tăng cường kiểm tra BLE số học
 • Bộ kẹp kiểm tra tiệm cận
 • Mô-đun giám sát vận hành động cơ

Cải tiến kĩ thuật:

 • Kiểm tra rò rỉ bao quanh mặt trước và mặt sau
 • Kiểm tra nội tuyến BLE
 • Tương tự cách con người kích hoạt cảm biến tiệm cận
 • Hệ thống công nghệ nhận dạng đối tượng bằng sóng vô tuyến gắn với kết quả kiểm tra.
 • Đầu ra: 4.3S/PCS

Test coverage:

• End cap install
• Leakage test
• BLE TEST
• Proximity sensor test
• NFC test
• Charge test
Key Equipment Used
• ATEQ F620
• Booster BLE test arithmetic
• Proximity test gripper
• Motor operation monitoring module
Technical Innovation
• Leakage test covers the Front and backside
• BLE in-line test
• Analog human trigger proximity sensor
• RFID system binding test results
• Output: 4.3S/PCS