Tshirt Measurement

Apply for measure dimension properties of T-shirt. The machine has accuracy as quite as worker but the speed is much faster. It helps production can fully quality in control.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *